Registrácia

Nahrať fotografiu účtenky

 

Spracovanie osobných údajov

Odfajknutím kolónky v registračnom formulári vyslovuje účastník svoj súhlas zo spracovaním osobných údajov v súladu s vyššie uvedenou slovenskou legislatívou a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GPDR)spoločnosti:

Totožnosť a kontaktné údaje správcu McCoy & Partner spol. s r.o., IČO 25187767, spisová značka C 81964 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Rybalkova 1433/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika
Rozsah spracovávaných údajov meno, priezvisko adresa, e-mail, telefónne číslo
Účely spracovania Organizácia tejto spotrebiteľskej akcie
Zasielanie obchodných oznamov správcu, vrátane reklamy
Zasielanie obchodných oznamov správcu elektronickými prostriedkami
Právny základ pre spracovanie Tento súhlas subjektu údajov podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) uvedeného Nariadenia
Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené Päť rokov odo dňa vyslovenia tohto súhlasu.
Poučenie subjektu údajov Súhlas nie je povinný, ale bez neho nie je možné zúčastniť sa tejto spotrebiteľskej akcie.
Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo odstránenie, poprípade obmedzenie spracovania.
Máte právo vzniesť u správcu námietku proti spracovaní a právo na prenositeľnosť údajov.
Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznamom správcu, ktorý je možné uskutočniť listom aj emailom na kontaktoch uvedených vyššie.
Máte právo podať sťažnosť u úradu dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Zvláštne poučenie subjektu údajov u priameho marketingu Máte právo vzniesť u správcu námietku, a to oznamom správcu, ktorý je možné uskutočniť listom, telefonicky aj emailom na kontaktoch uvedených vyššie. Po to, čo správca dostane námietku, ďalší marketing neodkladne ukončí.